آدرس نمایشگاه لوتوس: بزودی

تلفن:   ۴۱۷۷۹۹۰۰ ۲۱ (۰) ۹۸+

کد پستی:  ۱۴۶۶۹۳۳۴۹۴

ساعت کاری: : ۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰